Dôležité odkazy

Vytvoriť prezentáciu v programe Power Point s názvom Vystúp z davu s Titusom
žpredstaviť osobnosť Dona Titusa Zemana 
ž zdôrazniť čnosti ako:
- Obeta pre druhého
- Odvaha a hrdinstvo v službe blížnemu
- Odvaha pri vyznávaní viery v Ježiša Krista

Rozsah: 10 – 15 snímok v odrážkach
Min. veľkosť písma 28, max. 8 - 10  riadkov na snímke

Vytvoriť prechody medzi snímkami 
Posledný termín odovzdania je 31.3.2018. Každý deň oneskorenia vám zhoršuje známku o 1 stupeň.
 
 
 
10.10.2017 (utorková skupina) 11.10.2017 (stredajšia skupina) - testovanie z HW, SW