6. ročník

Učebný plán:

 1. Reprezentácie a nástroje
  - Získavanie informácií skenovaním, fotením, nahrávaním zvuku a videa
 2. Prezentácia
  - tvorba
  - úprava
  - animácie
 3. Textový editor - MS WORD
  -
  nastavenie strany
  - formátovanie písma a odseku
  - číslovanie a odrážky
  - tabuľky
  - vkladanie obrázkov
 4. Dátové ľtruktúry
  - tabuľky
  - grafy
  - mapy
  - stromy
 5. Algoritmy
  - pojem, etapy tvorby, zápis algoritmov
  - vývojový diagram
 6. Programovanie na code.org
  - sekvencie
  - farby
  - cyklus, vnorený cyklus
  - tvorba jednoduchých programov