Dôležité odkazy

Vytvoriť prezentáciu v programe Power Point s názvom Vystúp z davu s Titusom
žpredstaviť osobnosť Dona Titusa Zemana 
ž zdôrazniť čnosti ako:
- Obeta pre druhého
- Odvaha a hrdinstvo v službe blížnemu
- Odvaha pri vyznávaní viery v Ježiša Krista

Rozsah: 10 – 15 snímok v odrážkach
Min. veľkosť písma 28, max. 8 - 10  riadkov na snímke

Vytvoriť prechody medzi snímkami, animovať 
(Kto chce a vie, môže prezentáciu ozvučiť - pri odovzdávaní treba priložiť aj súbor s hudbou)

Posledný termín odovzdania je 31.3.2018. Každý deň oneskorenia vám zhoršuje známku o 1 stupeň.

 
 
 
 
10.10.2017 (utoroková skupina) a 20.10.2017 (piatková skupina) - testovanie HW, SW